Het Tuinburo, gevestigd aan Lingedijk 40, 4152 EB Rhenoy, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.tuinburo.nl/

Lingedijk 40 4152 EB Rhenoy

Tel. 0345-683904

J. de Gruijter is de functionaris gegevensbescherming van Het Tuinburo. Hij is te bereiken via Info@tuinburo.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Tuinburo verwerkt enkel persoonsgegevens om mogelijke opdrachtgevers te kunnen benaderen. We gerbuiken geen social media plugins.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Tuinburo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Tuinburo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Tuinburo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Tuinburo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het Tuinburo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Tuinburo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tuinburo.nl.